Chuẩn bị các nét vẽ cho hệ thống autocad

 1. Tính toán các yếu tố của nét vẽ

  Dòng loại 2 (dòng chấm)

  Chuẩn bị-draw-for-system-autocad.jpg
  Công thức tính:

  • Chiều dài hành trình: l1 = ln
  • Số phân đoạn trong một nét vẽ: N = ( l1 – 12ngày ) / 15 ngày (Làm tròn)
  • Độ dài của dấu gạch ngang: l2 = ( l1 – 3dn ) / ( n +1 )
  • Chiều dài tối thiểu của nét vẽ này: l1 phút = l0 phút = 27 ngày

  (2 gạch ngang 12d, một khoảng trống 3d).
  Nếu bạn phải vẽ các đường đứt nét có độ dài nhỏ hơn l1 = 27 ngàyphải sử dụng tỷ lệ lớn hơn theo ISO 5455 (Nghĩa là, các phần tử được vẽ ở tỷ lệ lớn hơn).
  Các đường đứt nét có thể được vẽ với độ dài dấu gạch ngang (l1 = 12ngày). Trong trường hợp này, một trong những nét đầu hoặc nét cuối có thể ngắn hơn hoặc dài hơn 12 ngày.
  Ví dụ: l1 = 125 d = 0,35
  n = (125 – 4,2) /5,25 = 23,01 = 23 (Làm tròn)
  l2 = (125 – 24,15) / 24 = 4,202

  Kết quả: Một đường đứt nét, dài 125 mm, rộng 0,35 mm, gồm 23 đoạn, dài 5,252 mm (4,202 m + 1,050 mm) và một dấu gạch ngang dài 4,202 mm.

  Loại dòng 04 (Nét dài – dấu chấm)

  Chuẩn bị-draw-for-system-autocad-2.jpg
  Các công thức

  • Chiều dài hành trình: l1 = l0 + 24ngày (Nét này kéo dài ra ngoài các đường đồng mức ở cả hai bên)
  • Số phân đoạn trong một nét vẽ: n = ( l1 – 24 ngày ) /30.05ngày (Làm tròn)
  • Chiều dài của phần tử – dấu gạch ngang dài: l3 = ( l1 – 6,5dn ) / ( n + 1 )
  • Chiều dài tối thiểu của nét vẽ này: l1 phút = 54,5 ngày Nếu độ dài nét l1 <54,5 ngày phải được vẽ bằng nét liền mảnh.

  Để phù hợp với các yêu cầu của TCVN 8-20: 2002, Điều 5, chiều dài của phần tử – dấu gạch ngang dài – trong hành trình này có thể tăng hoặc giảm.
  Ví dụ:
  lo = 125, d = 0,25
  l1 = 125 + 6 = 131
  n = (131 – 6) / 7.625 = 16.393 = 16
  l1 = (131 – 26,00) / 17 = 6,176

  Trình bày kết quả: Nét “chấm dài” dài 131 mm, rộng nét 0,25 mm, gồm 16 đoạn, mỗi đoạn 7.801 mm (6.176 mm + 0.750 mm + 0.125 mm) và 1 phần tử. “Gạch dài” 6.176 mm

  Loại nét số 05 (Nét dài – hai chấm)

  Chuẩn bị-draw-for-system-autocad-3.jpg
  Các công thức:

  • Chiều dài nét l1 = l1 – x
  • Số phân đoạn trong một nét vẽ: n = (l1 – 24dn) / 34dn (làm tròn)
  • Độ dài của phần tử “dài”: l3 = (l1 – 10dn) / (n + 1)
  • Chiều dài tối thiểu của nét vẽ này: l1 phút = 58 ngày

  Các nét có độ dài l1 <58d phải được vẽ ở tỷ lệ lớn hơn, tuân theo TCVN 7286: 2006. Cho phép vẽ phần tử "dấu gạch ngang dài" trong các chuyển hướng.
  Chuẩn bị-draw-for-system-autocad-4.jpg
  Để phù hợp với các yêu cầu của TCVN 8-20: 2002, điều 5, chiều dài của phần thử nghiệm “dấu gạch ngang dài” trong hành trình này có thể tăng hoặc giảm.
  l0 = 128; d = 0,35; x / 2 = 1,5
  l1 = 128 – 3 = 125
  n = (125 – 8,4) / 11,9 = 97,98 = 10
  l3 = (125 – 35,00) / 11 = 81,82

  Loại nét số 07 (Nét chấm chấm)

  Chuẩn bị-draw-for-system-autocad-5.jpg
  Các công thức:

  • Chiều dài nét l1 = l0
  • Số lượng phân đoạn trong 1 nét vẽ: n = (l1 – 0,5 ngày) /3,5 ngày (làm tròn)
  • Độ dài của phần tử “chấm”: l4 = (l1 – 3dn) / (n + 1)
  • Chiều dài tối thiểu của nét vẽ này: l1 phút = 7,5 ngày

  Ví dụ:
  l1 = 125; d = 0,5
  n = (125 – 0,25) / 1,75 = 71,286 = 71
  l4 = (125 – 106,5) / 72 = 0,257

  Loại nét số 08 (Nét dài – nét ngắn)

  Các điều kiện cho loại nét này cũng giống như cho loại nét 04, nhưng các công thức được sửa đổi một chút, như sau:

  • Chiều dài nét l1 = l0
  • Số lượng phân đoạn trong 1 nét vẽ: n = (l1 – 24 ngày) / 32 ngày (Làm tròn)
  • Độ dài của phần tử “dài”: l3 = (l1 – 12dn) / (n + 1) Chiều dài của phần tử “ngắn”: 6d (Xem bảng 3 – TCVN 8-20: 2002)
  • Chiều dài tối thiểu của nét vẽ này:l1 phút = 60 ngày

  Ví dụ:
  l1 = 125; d = 0,5
  n = (125 – 12) / 16 = 7,063 = 7
  l3 = (125 – 42) / 8 = 10,375

  Loại nét số 09 (Nét dài – hai nét ngắn)

  Các điều kiện cho loại nét này cũng giống như cho loại nét 05, và các công thức được sửa đổi một chút, như sau:

  • Chiều dài nét l1 = l0
  • Số lượng phân đoạn trong 1 nét vẽ: n = (l1 – 24ngày) / 45ngày (Làm tròn)
  • Độ dài của phần tử “dài”: l3 = (l1 – 24dn) / (n + 1) Chiều dài của phần tử “ngắn”: 6d (xem bảng 3 trong TCVN 8-20: 2002)
  • Chiều dài tối thiểu của nét vẽ này:l1 phút = 69 ngày

  Ví dụ:
  l1 = 125; d = 0,5
  n = (125 – 6) /11,25 = 10,578 = 11
  l3 = (125 – 57,75) / 12 = 5,604

  Ví dụ về kết hợp đột quỵ

  Hai loại nét chồng lên nhau
  Chuẩn bị-draw-for-system-autocad-6.jpg
  Các công thức:

  • Chiều dài hành trình: l1 = l1 + l6
  • Số lượng phân đoạn trong 1 nét vẽ n = l1 / 30 ngày2 (làm tròn)
  • Chiều dài của đoạn “gạch”:l4 = (l1 – 18ngày2n) / n

  Ví dụ:
  l1 = 125; d1 = 0,25; d2 = 0,5
  n = 125/15 = 8.333 = 8
  l2 = (125 – 72) / 8 = 6,625

  Trình bày kết quả: Nét này gồm hai nét liền nhau: Nét liền (dài 125 mm, rộng 0,5 mm, chứa 8 phần tử “gạch”, mỗi phần dài 6,625 mm, cách nhau 9 mm. 18 d2 Bảng 3 TCVN 8-20 : 2002, các đầu của nó lùi lại 4,5 mm (9d2).
  Cái nhìn ngoằn ngoèo
  Chuẩn bị-draw-for-system-autocad-7.jpg
  Chuẩn bị-draw-for-system-autocad-8.jpg
  Các công thức:

  • Chiều dài hành trình: l1 = l0 + 10 ngày
  • Số đường ngoằn ngoèo trong 1 nét vẽ: n = (l1 / 80) + 1
  • Chiều dài của phần tử “ô” giữa các đường ngoằn ngoèo: l2= (l1 / n) -7,5 ngày
  • Chiều dài của phần tử “gạch” ở đầu và cuối của nét:
   • Nếu có 2 hoặc nhiều đường ngoằn ngoèo:l3= l1 / 2
   • Nếu chỉ có 1 đường ngoằn ngoèo: l3= (l1 – 7,5ngày) / 2
   • Nếu l0 <= 10ngày sau đó được sắp xếp theo hình ziczac như hình 14.

  Ví dụ:
  l0 = 125; d = 0,25;
  l1 = 125 + 2,5 = 127,5
  n = (127,5 / 80) + 1 = 2,594 = 3
  l2 = (127,5 / 3) – (7,5 x 0,25) = 40,625
  l3 = 40,625 / 2 = 20,313

  Trình bày kết quả: Nét ngoằn ngoèo, chiều dài nét là 127,5 mm, chiều rộng của nét là 0,25 mm, có 3 đường zíc zắc, khoảng cách giữa các đường zíc zắc là 40,625 mm. Chiều dài của phần tử “gạch” ở đầu và cuối của nét là 20.313 mm.
  Vẽ – “Đường sắt”
  Chuẩn bị-draw-for-system-autocad-9.jpg
  Các công thức:

  • Chiều dài hành trình: l1 = l
  • Số lượng phân đoạn trong 1 nét vẽ n = (l1 -12ngày) / 30ngày
  • Chiều dài của phân tử: l2= (l1 – 18dn) / (n + 1)
  • Chiều dài tối thiểu của nét vẽ này: l1phút = 42ngày

  Ví dụ:
  l1 = 125; d = 0,35
  n = (125 – 4,2) / 10,5 = 11,505 = 12
  l1 = (125 – 75,60) / (12 + 1) = 3,800

  Trình bày kết quả: Vẽ đường “đường sắt”. Chiều dài hành trình là 125 mm, chiều rộng hành trình là 1,4 mm (4 x 0,35 mm), bao gồm 12 đoạn dài 10,1 mm (3.800 mm ± 6.300 mm) và một phần tử “gạch” có chiều dài bằng nhau. 3.800 mm.

Xem thêm  20+ Những mẫu nhà 2 tầng mặt tiền 6m hot nhất năm

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Chuẩn bị các nét vẽ cho hệ thống autocad❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Chuẩn bị các nét vẽ cho hệ thống autocad” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Chuẩn bị các nét vẽ cho hệ thống autocad [ ❤️️❤️️ ]”.

Chuẩn bị các nét vẽ cho hệ thống autocad” được đăng bởi vào ngày 2022-06-20 09:26:52. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Cdxd2.edu.vn

Rate this post
Back to top button