Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 phân cấp công trình xây dựng

Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Số văn bản 03
Ký hiệu văn bản 2016/TT-BXD
Ngày ban hành 10/3/2016
Ngày có hiệu lực 15/5/2016
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Lê Quang Hùng
Trích yếu Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD
Tệp đính kèm: BXD_03-2016-TT-BXD_10032016.signed.pdf

BỘ XÂY DỰNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————Số: 03/2016/TT-BXDHà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016THÔNG TƯQUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Website của Chính phủ;
– Công báo (02 bản);
– Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp;
– Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Cổng Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng;
– Lưu: VT, Vụ PC, Cục HĐXD, Cục GĐ.

Rate this post
Back to top button