Tiêu chuẩn quốc gia 6834-3-2001 quy trình hàn cho hàn hồ quang thép

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6834 – 3: 2001
ISO 9956 – 3: 1995

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VÀ CHẤP NHẬN QUY TRÌNH HÀN VẬT LIỆU – PHẦN 3: THÍ NGHIỆM QUY TRÌNH HÀN ĐỐI VỚI HÀN THÉP

Đặc điểm kỹ thuật và phê duyệt quy trình hàn vật liệu kim loại – Phần 3: Các thử nghiệm quy trình hàn đối với hàn hồ quang thép

National-Standard-6834-3-2001-process-hàn-for-hàn-hồ quang-thép.jpg
Lời nói đầu
TCVN 6834 – 3: 2001 hoàn toàn tương đương với ISO 9956 – 3: 1995.
TCVN 6834 – 3: 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN / TC 44 / SC 11 Chấp nhận thợ hàn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ). Khoa học và Công nghệ) ban hành.
Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số thành Tiêu chuẩn quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127 / 2007 / NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VÀ CHẤP NHẬN QUY TRÌNH HÀN VẬT LIỆU – PHẦN 3: THÍ NGHIỆM QUY TRÌNH HÀN ĐỐI VỚI HÀN THÉP

Đặc điểm kỹ thuật và phê duyệt quy trình hàn vật liệu kim loại – Phần 3: Các thử nghiệm quy trình hàn đối với hàn hồ quang thép

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc chấp nhận quy định kỹ thuật quy trình hàn bằng các thử nghiệm quy trình hàn.
Tiêu chuẩn này xác định các điều kiện để thực hiện các phép thử chấp nhận quy trình hàn và phạm vi hiệu lực của quy trình hàn đã được phê duyệt đối với tất cả các thực hành hàn trong phạm vi thông số. hàn được liệt kê trong điều 8.
Các phép thử phải được thực hiện theo tiêu chuẩn này, trừ khi các phép thử nghiêm ngặt hơn phải được quy định trong các tiêu chuẩn hoặc hợp đồng thích hợp.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho hàn hồ quang thép. Các nguyên tắc của tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các quá trình hàn nung chảy khác theo thỏa thuận giữa các bên tham gia hợp đồng.
CHÚ THÍCH 1: Trong các trường hợp đặc biệt, vật liệu hoặc điều kiện chế tạo có thể yêu cầu thử nghiệm toàn diện hơn so với quy định trong tiêu chuẩn này để có thêm thông tin và tránh lặp lại. các thử nghiệm quy trình hàn để có thêm dữ liệu thử nghiệm.
Các bài kiểm tra này bao gồm:

 • kiểm tra độ bền kéo dọc mối hàn;
 • thử uốn kim loại mối hàn;
 • Thử va đập có rãnh chữ V;
 • cường độ chảy hoặc ứng suất thử 0,2%;
 • sự kéo dài;
 • phân tích hóa học ;
 • soi cau lo;
 • Xác định hàm lượng Ferit trong thép không gỉ Austenit.
Xem thêm  Tiêu chuẩn việt nam 5640-1991 bàn giao công trình xây dựng

Hàn hồ quang bao gồm các phương pháp sau theo ISO 4063.

 • 111 – hàn hồ quang kim loại phủ
 • 114 – hàn hồ quang các dây kim loại bọc ngoài bằng kim loại không có khí che chắn;
 • 12 – hồ quang hàn dưới lớp thuốc;
 • 131 – hàn hồ quang điện cực kim loại trong khí trơ (hàn MIG)
 • 135 – hàn hồ quang điện cực kim loại trong khí hoạt động (hàn MAG);
 • 136 – hàn hồ quang dây kim loại bọc kim loại trong khí hoạt động;
 • 141 – hàn hồ quang điện cực vonfram trong khí trơ (hàn TIG);
 • 15 – hàn hồ quang plasma.

Các phương pháp hàn nhiệt hạch khác theo thỏa thuận, ví dụ như hàn hồ quang điện cực bằng dây kim loại có phủ.
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
ISO 1106-1: 1984
Thực hành kiểm tra bức xạ đối với mối hàn nung chảy – Phần 1: Mối hàn đối đầu nung chảy bằng thép tấm dày đến 50 mm. (Khuyến nghị thực hành để kiểm tra chụp ảnh phóng xạ đối với các mối hàn nung chảy – Phần 1: Các mối nối đối đầu được hàn nhiệt hạch bằng thép tấm dày đến 50 mm).
ISO1106-2: 1985
Thực hành kiểm tra chụp ảnh phóng xạ đối với mối hàn nung chảy – Phần 2: Mối hàn đối đầu nung chảy trên thép tấm dày trên 50 mm đến và bao gồm cả 200 mm. từ 50 mm trở lên và bao gồm cả độ dày 200 mm).
ISO1106-3: 1984
Thực hành kiểm tra chụp ảnh phóng xạ đối với mối hàn nung chảy – Phần 3: Mối hàn nung chảy chu vi trong ống thép có chiều dày thành đến 50 mm. Độ dày thành 50 mm).
ISO 3452: 1984
Kiểm tra không phá hủy – Kiểm tra thâm nhập – Nguyên tắc chung. (Kiểm tra không phá hủy – Kiểm tra thâm nhập – Nguyên tắc chung).
ISO 4063: 1990
Hàn, hàn kim loại đồng (đồng thau), hàn và thiếc (hàn mềm) – Thuật ngữ phương pháp hàn, số dẫn chứng ký hiệu thể hiện trên hình vẽ. (Hàn, hàn, hàn và hàn kim loại – Danh pháp các quá trình và số tham chiếu để biểu thị ký hiệu trên hình vẽ).
ISO 4136
Hàn – Các mối hàn nút vật liệu kim loại – Kiểm tra độ bền kéo ngang. (Hàn – Mối hàn đối đầu bằng vật liệu kim loại – Thử kéo ngang).
ISO 5173
– Hàn – Các mối hàn nút vật liệu kim loại – Thử uốn. (Hàn – Mối hàn đối đầu bằng vật liệu kim loại – Thử uốn).
ISO 5817: 1992
Các mối hàn hồ quang cho thép – Hướng dẫn về mức chất lượng cho các khiếm khuyết. (Mối hàn bằng thép hồ quang – Hướng dẫn về mức chất lượng đối với các điểm không hoàn hảo).
ISO 6947: 1990
Welding – Các vị trí hàn. Định nghĩa góc nghiêng và góc quay. (Mối hàn – Vị trí làm việc – Định nghĩa góc nghiêng và góc quay).
ISO 9015
Hàn – Các mối hàn vật liệu kim loại – Kiểm tra độ cứng. (Hàn – Mối hàn bằng vật liệu kim loại – Kiểm tra độ cứng).
ISO 9016
Hàn – Mối hàn cho vật liệu kim loại – Định vị mẫu thử và định hướng rãnh để thử va đập. (Hàn – Mối hàn bằng vật liệu kim loại – Vị trí mẫu và hướng khía cho các thử nghiệm va đập).
TCVN 6700 – 1: 2000 (ISO 9606-1: 1998) Kiểm tra chứng nhận thợ hàn – Hàn nhiệt hạch. Phần 1: Thép.
TCVN 6834-1: 2001 (ISO 9956-1: 1995) Đặc điểm kỹ thuật và chấp nhận quy trình hàn. Phần 1: Các quy tắc chung đối với hàn nhiệt hạch.
TCVN 6834-2: 2001 (ISO 9956-2: 1995) Quy định kỹ thuật và chấp nhận quy trình hàn vật liệu kim loại. Phần 2: Đặc điểm kỹ thuật của quy trình hàn hồ quang.
3. Định nghĩa
Tiêu chuẩn này sử dụng các định nghĩa quy định trong ISO 9956-1.
4. Đặc điểm kỹ thuật quy trình trước khi hàn (pWPS)
Đặc điểm kỹ thuật của quy trình hàn sơ bộ phải được chuẩn bị phù hợp với ISO 9956-2. Quy trình này phải xác định phạm vi của tất cả các thông số liên quan.
5. Kiểm tra quy trình hàn
Việc chế tạo và thử các mẫu thử đại diện cho kiểu hàn được sử dụng trong sản xuất phải phù hợp với các điều 6 và 7.
Thợ hàn thực hiện kiểm tra quy trình hàn phù hợp với tiêu chuẩn này sẽ được chứng nhận về phạm vi trình độ thích hợp được quy định trong ISO 9606-1 hoặc ISO 9606-2. : 2000 (ISO 9600-2).
6. Chi tiết kiểm tra
6.1. Quy tắc chung
Mối hàn sử dụng quy trình hàn điện trong sản xuất phải được thể hiện bằng việc chế tạo một hoặc nhiều mẫu thử như quy định trong 6.2.
6.2. Hình dạng và kích thước của mẫu thử
Các mẫu thử phải có kích thước đủ lớn để đảm bảo phân phối nhiệt thích hợp.
Các mẫu thử bổ sung hoặc các mẫu thử dài hơn kích thước tối thiểu có thể được chuẩn bị để chế tạo các mẫu thử bổ sung và / hoặc thử lại (xem 7.5).
Nếu tiêu chuẩn yêu cầu, hướng cán của tấm phải được đánh dấu trên mẫu thử khi thử độ bền va đập đối với vùng ảnh hưởng nhiệt (HAZ).
Chiều dày và / hoặc đường kính ngoài của ống của mẫu thử phải được chọn phù hợp với 8.3.2.1 đến 8.3.2.4.
Trừ khi có quy định khác, hình dạng và kích thước tối thiểu của mẫu thử phải như sau.
Chú thích 2 – Trong Hình 1 đến Hình 5, t là độ dày của phần dày hơn.

Xem thêm  #1 10 ĐẠI SÁT TRONG PHONG THỦY NHÀ Ở

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tiêu chuẩn quốc gia 6834-3-2001 quy trình hàn cho hàn hồ quang thép❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Tiêu chuẩn quốc gia 6834-3-2001 quy trình hàn cho hàn hồ quang thép” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Tiêu chuẩn quốc gia 6834-3-2001 quy trình hàn cho hàn hồ quang thép [ ❤️️❤️️ ]”.

Tiêu chuẩn quốc gia 6834-3-2001 quy trình hàn cho hàn hồ quang thép” được đăng bởi vào ngày 2022-06-27 00:42:44. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Cdxd2.edu.vn

Rate this post
Back to top button